I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Stefanie Sun Lyrics
"Meng You"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
Stefanie Sun - Meng You

chu?n guò shí gu?ng j? qì w? y? dìng k? y? zài yù jiàn n?
xún zhe g?ng qín sh?ng zh?o dào n? mí huò de shén qíng
bù gòu g?o de sh?n y?ng jì suàn zhù y? mèng xi?ng de chà jù
kàn n? n? lì b?n p?o
dàn shì zh?ng di?n zài n? l?
wèi lái z?ng h?n shén mì
y?u bào f?ng y? y? y?u h?o ti?n qì
n? céng j?ng k? y? xu?n zé q?ng yì fàng qì
DALA.
DALA.
g?n xiè n? méi y?u wàng jì zuò n? zì j?
di? d?o shí shòu de sh?ng zài w? sh?n shàng y?u xi?ng tóng hén jì
f? xiàn w? de xiào róng
chéng zh?ng zài n? k? qì l?
wèi lái huì h?n shén qí
huì j?ng lì ài y? xué huì q? dài
su? rán y?u h?n du? huái yí n? bù míng bái
DALA.
DALA.
xìng fú de dá àn w? y? hái méi ji? k?i
SO SO TI
SO SO DO
yu? dìng h?o x?ng lái zh? hòu
yào zài cì huí dào wèi lái
péi w? mèng yóu
DALA.
DALA.
xìng fú de dá àn w? y? hái méi ji? k?i
SO SO TI
SO SO DO
yu? dìng h?o x?ng lái zh? hòu
yào zài cì huí dào wèi lái
péi w? mèng yóu
yào zài cì huí dào wèi lái
péi w? mèng yóu