I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Natalia Kukulska Lyrics
"Tyle Słońca W Całym Mieście"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
Dzieñ wspomnienie lata
Dzieñ s³oneczne æmy
Nagle w t³umie w samym œrodku miasta
Ty po prostu ty

Dzieñ godzina zwierzeñ
Dzieñ przy twarzy twarz
Szuka pamiêæ popl¹tanych œcie¿ek
Lecz czy znajdzie nas

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz
Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz
£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróciæ w g³owie
Te¿
Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie

Dzieñ powrotna podrӿ
Dzieñ podanie r¹k
Ale niebo ca³e jeszcze w ogniu
Chce zatrzymaæ wzrok

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz
Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz
£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróciæ w g³owie
Te¿
Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie

Babe babe nie zrozum mnie Ÿle
W twoim g³osie mo¿na zakochaæ siê
Gdy Natalia œpiewa s³oñce œwieci
Œwiat siê krêci budz¹ siê do ¿ycia chêci
Byliœmy ludŸmi to s¹ z tamtych dni wspomnienia
Anny Jantar g³os na nowo dziœ rozbrzmiewa
Œpiewajmy razem refren wszyscy znacie
S³oneczny rytm przynoszê siostro bracie

Nie ma takiego prawa ani ustawy
Nikt nie odci¹gnie mnie od zabawy
Nareszcie tyle s³oñca w ka¿dym mieœcie
Chicago, L¹dek Zdrój, czy w Budapeszcie
Ja jeszcze nie skoñczy³em swego wywodu
Nie potrzebujê szukaæ przyczyn i powodów
Funky Filon Cz³owiek Roku nie udaje proroka
Lecz traktuje wszystko z przymru¿eniem oka
This song is from the album "Autoportret".