Natalia Kukulska Lyrics
"Poleć Ze Mną"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Chcesz opowiem Ci o jednym z letnich dni
Bawi³am siê na ³¹ce gdy ktoœ szepn¹³ mi
Wielki k³opot mam bo ci¹gle jestem sam
Choæ zabaw znam tysi¹ce z kim siê bawiæ mam

Poleæ poleæ ze mn¹ hen wysoko
Zabiorê Ciê ze sob¹ tam gdzie gwiazdy
Razem pok³onimy siê ob³okom
Sam król motyli da³ mi prawo jazdy
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Bêdzie dzisiaj znowu wielki bal
Ja zabiorê zapach kwiatów z ³¹ki
Na gwiezdnej harfie bêdê gra³
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Znów bêdzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Bia³y motyl ze mn¹ tañczyæ bêdzie
A rӿ¹ bêdzie jedna z lal

Od tej pory ju¿ on nigdy nie by³ sam
Zabra³am go do domu przyjaciela mam
W wolnych chwilach gdy jesteœmy sam na sam
On siada na mej d³oni i powtarza tak

Poleæ poleæ ze mn¹ hen wysoko
Zabiorê Ciê ze sob¹ tam gdzie gwiazdy
Razem pok³onimy siê ob³okom
Sam król motyli da³ mi prawo jazdy
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Bêdzie dzisiaj znowu wielki bal
Ja zabiorê zapach kwiatów z ³¹ki
Na gwiezdnej harfie bêdê gra³
Mo¿e w górze u Ma³ego Ksiêcia
Znów bêdzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Bia³y motyl ze mn¹ tañczyæ bêdzie
A rӿ¹ bêdzie jedna z lal
This song is from the album "Natalia" and "Best Of Natalka".