I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Happysad Lyrics
"Sa Takie Chwile"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
S¹ takie chwile jak sztylety
Rozrywaj¹ duszê w kilka sekund ..o nieee
Obrazy w mojej g³owie ,
nigdy o nich Ci nie powiem
To co ,to co w pot³uczonym szkle ..
�le nie wiem ile jeszcze
Kto traci oddech i jest bli¿ej
Serce wi¹¿e sup³y na têtnicach ..o taaak
I wtedy znowu czujê jakbym mia³ za ciasn¹ skórê
Patrzê w górê i nie widzê nieba

Czekam na dzieñ w którym to co mam rozwali siê
Nie w blasku gwiazd ,nie w blasku œwiec
Tylko œmiech
Jakikolwiek gest dobry czy z³y
Nie warty jest naprawdê nic
Naprawdê nic w³aœnie tu
Ile to ju¿ dni jesteœ jak kwiat ,który urós³ i
A z którego œwiat na mych oczach zrywa p³atki

Patrz¹c na Ciebie widzê rӿê
Z której ci¹gle ktoœ obrywa p³atki o nieee
To wtedy dziwiê siê ,dlaczego nadal chcê
Zobaczyæ jeszcze jeden zachód s³oñca

Czekam na dzieñ w którym to co mam rozwali siê
Nie w blasku gwiazd ,nie w blasku œwiec
Tylko œmiech
Jakikolwiek gest dobry czy z³y
Nie warty jest naprawdê nic
Naprawdê nic w³aœnie tu
Ile to ju¿ dni jesteœ jak kwiat ,który urós³ i
A z którego œwiat na mych oczach zrywa p³atki