Airija Lyrics
"Rytoj Isausus"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Þalias medþiø vainikas
Supa ðiuos namus
Èia gera pabusti ið ryto
Ir jaustis maþu þmogum

Èia gera pajusti vësà
Ryto vëjo svaigaus
Ir pasileisti dviese
Per pievà gëliø dangaus

Kai niekas daugiau nerûpi
Tik lëkt su paukðèiais kartu
Kai nër svarbiau nieko kaip bûti
Vienas kitam draugu
Kas þino kiek ðitai tæsis
Dienà dvi amþinai
Gal sekanèiam rytui iðauðus
Mes jau nebûsim vaikai