Airija Lyrics
"Monologas"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Kaþkas naktá sapnuoja saulæ
Kaþkas dienà pilnas tamsos
Kaþkam sunku áveikti baimæ
Nors neturi kur dëti dràsos

Nematyti kas rytà saulës
Jà nusineðë miðkai
Jie pilni - nepilni apgaulës
Ir keisti nekeisti labai

Kaþkieno naktis benamë
Kaþkieno diena be spalvø
Kaþkas viskas gaunas savaime
O kaþkam net pradëti sunku
Kiekviena ðirdis trokðta meilës
Neapykantos pilna ðirdy
Savo rankomis siekiam nepasiekiamos laimës
Ne kiekvieno ranka stipri