I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Runrig Lyrics
"An Cuibhle Mor (The Big Wheel)"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
Na cuibhlichean a' tionndadh. An
Rathad deas agus tuath. Na
Cuibhlichean a gluasad mar tha'
Saoghal iad a tionndadh mun
Cuairt. Na cuibhlichean a
Tionndadh, gach duthaich muir
Agus tir. Tro ghleanntan tro'
Bhailtean a dh'ionnsaigh an aite
Agaibh fhein'. An cuibhle mor
Nach stad gu brath. Tionndadh
Oganaich gu aois. A' nochd tha'n
Rathad mor n'are coinneamh. Gun

Am ann acg an drasda. 'S ioma la
Chaidh seachad. A ghaoth a
Sedeadth tro an uir. 'S ioma la
Bha 'ghrian ag eirigh oirnn.
Seasamh anns an eorna nuair a
Bha sin og. Aghmhor. Aghmhor. A
Ruith tro na raointean 's iad
A'fas. Abaich. Orach. Coimhead
Ri na speuran. 'S ioma la 'S
Ioma la. Feitheamh 'son a
Chuairt. Glaschu. Dun Eideann.
Inbhirnis. Sruighlea.
Steornabhagh. Obar Dheadhain. An
Gearasdan. Dun Deagh. Lunnainn.
A'Ghearmailt. Eirinn. Ameiriga.
An cuibhle mor cuibhle mor.